Klub
Piłkarski
“Bór” Oborniki Śl.

KP "Bór" Oborniki Śl.

Regulamin przekazywania darowizn na cele statutowe KP Bór Oborniki Śląskie

I Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa: zasady świadczenia przez stowarzyszenie KP Bór z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Wolności 15, wpisaną do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000220420; posiadająca NIP: 9151570467, zwaną dalej Stowarzyszeniem usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony kp-bor.pl na przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Stowarzyszenia.
 2. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://kp-bor.pl/regulamin


II Definicje

 1. Stowarzyszenie- stowarzyszenie KP Bór z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Wolności 15, wpisaną do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000220420; posiadająca NIP: 9151570467
 2. Regulamin– niniejszy dokument określający zasady przekazywania darowizn na rzecz Stowarzyszenia przy użyciu serwisu pośrednictwa finansowego;
 3. Darczyńca – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej korzystająca ze strony kp-bor.pl  w celu przekazania darowizny.
 4. Darowizna– kwota stanowiąca darowiznę na cele statutowe w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Darczyńcę na rzecz Stowarzyszenia w ramach Stałej Pomocy;
 5. Serwis PayU – operator płatności, który umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Stowarzyszenia. Przekierowanie do serwisu PayU następuje poprzez korzystanie z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie kp-bor.pl


III Zasady przekazywania darowizn na stronie

 1. Przekazywanie darowizn na stronie kp-bor.pl odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 2. Za pośrednictwem strony kp-bor.pl można przekazywać darowizny jednorazowe.
 3. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie kp-bor.pl lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.
 4. Darowiznę można przekazać za pośrednictwem:
  1. przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej, debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK – po kliknięciu „Wpłać datek” na stronie kp-bor.pl. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności, w tytule należy wpisać: Darowizna na cele statutowe.
  2. przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Stowarzyszenia o numerze: Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich 59 9583 0009 0000 1270 2000 0001, w tytule należy wpisać: Darowizna na cele statutowe.
 5. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 6. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań lub elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.


IV Termin przekazywania

 1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 2. Stowarzyszenie nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Stowarzyszenia oraz serwisu PayU.


V Reklamacje, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić stowarzyszeniu pod adresem mailowym: biurokpbor@gmail.com
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań lub elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
 3. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: biurokpbor@gmail.com  Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Stowarzyszenia.
 4. Darczyńcy mają prawo zgłosić reklamację. W celu zgłoszenia reklamacji należy wysłać e-mail
  na adres: biurokpbor@gmail.com  Prosimy o umieszczenie w temacie
  wiadomości słów: „Reklamacja”. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.


VI Zwolnienia podatkowe

 1. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Stowarzyszenia można odliczyć od dochodu: – osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),-  osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.


VIII Ochrona danych osobowych

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Darczyńca podaje wszelkie dane, w tym dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.
 5. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.
 7. Darczyńca może też udostępnić Stowarzyszeniu swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.
 9. Stowarzyszenie przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą – klientem – płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 10. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Stowarzyszenie nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.
 11. Administrator przekaże ponadto dane darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla Administratora wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Stowarzyszenia. Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


VII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 13 luty 2024 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia kp-bor.pl/regulamin
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 5. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 7. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej kp-bor.pl/regulamin
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Stowarzyszenia.
 9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub wyżej wymienionych form działalności należy kierować pod adres e-mail: biurokpbor@gmail.com Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.